The Future Talks

The Future Talks

We leven in een gepolariseerde tijd, waarin de breuklijnen die zich in de afgelopen decennia hebben gevormd pijnlijk zichtbaar worden. Of het nu gaat om de toenemende verschillen tussen stad en platteland, hoog- en laagopgeleiden, vermogend en onvermogend of kansarm en kansrijk, het zijn allemaal uitingen van hetzelfde probleem: een gesegregeerde en gefragmenteerde samenleving waarin vanzelfsprekende verbanden als zuil, kerk en gezin zijn verdwenen.

Juist in deze tijd van onzekerheid is behoefte aan richting. De vraag is: hoe willen we onze toekomst vormgeven? Wat moeten we daarvoor veranderen? En hoe krijgen we iedereen daarin mee? ABP wil actief bijdragen aan positieve veranderingen zodat onze samenleving ook in de toekomst blijft bloeien.

Om inzicht te krijgen in onze gezamenlijke toekomst is juist de stem van die toekomst, de stem van jongeren, van groot belang. Met The Future Talks gaat ABP actief op zoek naar deze stem.

Doel
Het doel van The Future Talks is om structureel met Nederlandse jongeren in dialoog te gaan. Enerzijds om naar de verhalen van jongeren te luisteren en over de belevingswereld van Nederlandse jongeren anno 2023 en hun aspiraties voor de toekomst te horen. Anderzijds om te luisteren naar de wensen van jongeren met betrekking tot thema’s die er voor hen toe doen en die verbandhouden met ABP als sociaal- maatschappelijke instelling, zoals duurzaamheid, rechtvaardigheid en krapte op de woningmarkt.

Wat houdt jongeren bezig? Waar maken zij zich zorgen over in het leven van alledag? Waar worden zij gelukkig van? Wat zijn hun dromen voor over 20 jaar? Welke beren zien zij op de weg voor zichzelf, voor Nederland en voor de wereld? Maakt Ahmed, student natuurkunde in Delft, zich over andere zaken zorgen dan Jochem, boerenzoon in Loppersum? Droomt Mees uit Amsterdam-Zuid over andere zaken dan Sanne uit Heerlen-Zuid? Waar zitten de verschillen en waar zitten ook de overeenkomsten?

Uiteindelijk leidt dit tot input voor beslissingen die in de bestuurskamer genomen worden en draagt daarmee bij aan een verscherpte besluitvorming van ABP.

The Future Talks bestaat uit een serie van twaalf dialogen in het land, in iedere provincie één dialoog, met telkens een andere groep jongeren die tezamen een afspiegeling van het Nederland anno nu vormen.