Amsterdam Young Professional Challenge

Amsterdamse Young Professional Challenge

Amsterdam staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals woningnood, vergrijzing, kansenongelijkheid, leefbaarheid, sociale cohesie. Deze vraagstukken zijn zo groot en ingewikkeld dat deze niet kunnen worden ‘opgelost’ door de gemeente of maatschappelijke organisaties afzonderlijk. Alleen domeinoverstijgend kan een aanzet gemaakt worden tot betekenisvolle verandering.

Tegelijkertijd zijn er jonge professionals nodig voor zo’n verandering. Mensen aan het begin van hun carrière, die met een open blik en breder kijkend dan het bestaande, makkelijker domeinoverstijgend kunnen samenwerken. Bovendien weten zij wat er speelt in hun generatie.

Gecombineerd leveren deze twee uitgangspunten de Amsterdamse Young Professionals Challenge op, waarbij de deelnemers gezamenlijk werken aan één wicked problem. Jonge, Amsterdamse professionals zetten gezamenlijk hun tanden in een afgebakend maatschappelijk vraagstuk en komen met creatieve oplossingen. Het motto is: ‘out of the box denken gaat makkelijker als je nog niet in de box zit’.

Het wicked problem van de aankomende Amsterdamse Young Professionals Challenge:

Hoe kunnen we voor kwetsbare Amsterdammers in de toekomst zorg in de wijk organiseren?

Deelnemers

Young professionals van vijf tot tien werkgevers – van gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties tot de politie – doen mee aan de challenge; twee personen per organisatie.

Deze jonge professionals zijn maximaal 30 jaar oud en werken in het primair proces of hebben een staffunctie. Idealiter draagt iedere organisatie zowel iemand uit het primair proces als iemand met een staffunctie aan. Wij houden met iedere potentiële deelnemer een kort intakegesprek, om er zeker van te zijn dat de wederzijdse verwachtingen overeenkomen.

Voor de deelnemers biedt het traject een uitgelezen kans om met andere jonge professionals nauw en inhoudelijk samen te werken. Ook leren zij sterk projectmatig en domeinoverstijgend te werken en is het uitstekend voor hun netwerk in de stad. Kortom, deelname biedt de jonge professionals een mooie manier om aan het begin van hun carrière van grote betekenis te zijn.

Programma

Om de week organiseren we een dagdeel van vier uur waar alle deelnemers samen komen. Tijdens dit dagdeel vinden er werksessies, lezingen, inspiratie-sessies, workshops plaats. We stellen een uitgebreid, wekelijks programma samen dat enerzijds over de inhoud van het probleem gaat. Met o.a ervaringsdeskundigen, Tim ’S Jongers (Wiadra Beckman Stichting) en Ludo Glimmerveen (onderzoeker Ben Sajet Centrum. Daarnaast bieden we ook een programma gericht op domeinoverstijgend samenwerken en projectmatig werken.

Ook vinden tijdens de wekelijkse bijeenkomst feedback-momenten plaats. Tot slot ruimen we iedere week plaats in om de voortgang te bespreken en vooruit te kijken naar de komende weken.

Tevens heeft iedere deelnemer nog vier uur per twee weken om zelf op onderzoek te gaan, wat is er al geleerd op het thema? Deskresearch te plegen, interviews te houden etc.

Het programma valt grofweg uiteen in vier delen:

 • Ontleden probleem

In de eerste weken wordt kennis vergaart over het wicked problem, op veldonderzoek gegaan en gesproken over de verschillende componenten van het probleem.

 • Oplossingscomponenten

Hierna is het tijd om aan elementen voor een oplossing te werken. Welke werkzame bestanddelen zou een oplossing in zich moeten hebben? Wat is er nodig voor zo’n werkzaam bestanddeel? In deze fase is ook veel aandacht voor validatie in de praktijk.

 • Samenstelling oplossing

In dit derde deel worden de componenten samengevoegd tot een oplossing voor het probleem. Onderdeel hiervan is ook het beantwoorden van de vraag: hoe komen we in de praktijk tot een domein-overstijgende, praktische samenwerking? Wat is daarvoor nodig wat we nu niet doen? Hoe komen we daar? In deze fase is ook veel aandacht voor validatie met de eigen organisaties.

 • Presentatie en na-traject

Het laatste deel bestaat uit een presentatie van de oplossing en een na-traject, waarin de implementatie van de oplossing plaatsvindt en ook gemonitord wordt.

Structuur

Gedurende de challenge werken de deelnemers onder onze begeleiding in wisselende subgroepen samen aan telkens een deel van het probleem of de oplossing. Gedurende het plenaire moment vindt afstemming plaats. Wij bewaken de voortgang en samenhang en fungeren als aanspreekpunt gedurende het gehele traject.

De challenge kent ook een begeleidingscommissie, met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. Deze commissie fungeert als klankbord voor zowel de organisatie van de challenge als voor – op gezette tijden –de young professionals.

Resultaten

De Young Professonials Challenge levert een aantal concrete resultaten op:

 • Analyse van een Amsterdams wicked problem;
 • Gedragen, domeinoverstijgende oplossing voor het wicked problem;
 • Young professionals die hebben geleerd in de praktijk domeinoverstijgend te werken.

Voordelen voor organisaties

 • Mogelijkheid om jonge professionals projectmatig te leren werken;
 • Mogelijkheid om jonge professionals domeinoverstijgend te leren werken;
 • Mogelijkheid om inhoudelijk en concreet met andere organisaties samen te werken;
 • Mogelijkheid om jonge professionals met doorgroeimogelijkheden te scouten;
 • Mogelijkheid om inhoudelijk een doorbraak te forceren rondom een problemen.

Voordelen voor deelnemende jonge professionals

 • Uitdagend voor jonge professionals om met andere jonge professionals nauw en inhoudelijk samen te werken;
 • Kans om projectmatig en domeinoverstijgend te leren werken;
 • Uitstekend voor het netwerk in de stad;
 • Manier om aan het begin van de carrière van grote betekenis te zijn.

Praktisch

De deelnemers worden door hun werkgever vrijgespeeld om gedurende zes maanden lang 4 uur per week aan de Amsterdamse Young Professionals Challenge te kunnen besteden.

Daarnaast vragen we een financiële bijdrage om het programma mogelijk te maken. Deze bedraagt € 10.000 (excl. BTW) voor een grote organisatie (> 25 fte) en € 5.000 (excl. BTW) voor een kleine organisatie (< 25 fte).

Aanmelden?

evelien@participatie-praktijk.nl